Frederikshavn Kollegium


Cykler og knallerter

 • Cykler må ikke opbevares på indendørs fællesarealer.
 • MC/knallert må ikke opbevares indendørs på nogen måde.
 • Der må ikke flyttes på parkerede cykler eller knallerter. 

Vaskeri 

 • Døre til vaskekælder SKAL holdes aflåst. 
 • Det påhviler kollegianerne at holde orden i vaskerierne. 

Indvendig vedligeholdelse 

 • Alle lejligheder synes ved fraflytning. 
 • Lejeren hæfter for alt andet end almindelig slid og ælde. 
 • Beboerrådet deltager i flyttesynet. 

 Maling 

 • Ved indflytning eller hvis det skønnes nødvendigt kan lejeren invitere kollegiet og beboerrådet til syn af lejlighed, hvorefter lejeren enten kan male lejligheden i en lys farve, der kan overmales med max. 2 omgange hvid maling. 
 • Kollegiet og beboerrådet syner og godkender malerarbejdet.
 • Hvis kollegiet/beboerrådet ikke godkender det udførte malerarbejde, vil dette blive udbedret for lejerens regning. 

Ophængning 

 • Der må IKKE bores i mursten – kun i fuger. 
 • Der må gerne ophænges ting på gipsvægge – sporene fra ophængningen skal kunne spartles væk efterfølgende – hvilket påhviler kollegianeren selv. 

Rengøring 

 • Kollegianeren renholder selv sin egen lejlighed forsvarligt, så renholdelses-tilstanden i lejligheden ikke på nogen måde kan være til gene for andre.
 • Kollegianeren skal renholde den anviste del af fællesområderne - se tillæg for fordeling. 

Renovation 

 •  Al affald skal anbringes I affaldscontainere/molok.
 •  Storskrald skal øjeblikkeligt anmeldes af lejeren selv til Ravnshøj Losseplads på tlf.nr. 98484545 – de henter gratis for kollegianere. 
 • Henstilling eller henkastning af affald på gange og andre fællesområder kan medføre ophævelse af lejekontrakt.
 •  Affald må aldrig bortskaffes via vinduer. 

 Våben 

 •  Der henvises til lejelovens kapitel XII, § 79 a, stk. 2. Lejeloven kan læses på kollegiets hjemmeside. 

Illegale stoffer 

 •  Besiddelse af eller salg af illegale stoffer på kollegiets grund vil medføre politianmeldelse og ophævelse af lejeaftalen. 

 Dyr - Følgende form for dyrehold er tilladt: 

Hund eller kat:

 • Det er tilladt at holde ENTEN én lille hund ELLER én kat pr. lejlighed – ikke begge dele.

Hund:

 • Det er tilladt at holde én lille hund max 10 kg og max. 35 cm høj fra gulv til toppen af hovedet i fuldt udvokset stand i en af kollegiets lejligheder. 
 • Før hunden flytter ind, skal kollegiet være underrettet og man skal have udformet en særskilt allonge for hund, der vedhæftes lejekontrakten – se bilag for specifikke krav.
 • Hvis hunden afviger fra ovennævnte, kan der søges om dispensation hos beboerrådet, der skal se hunden og stemme om, hvorvidt der kan gives dispensation. 

Kat:

 • Det er tilladt at holde én inde-kat i en 1½ eller 2 værelses lejlighed. 
 • Før katten må flytte ind på kollegiet, skal forretningsføreren være underrettet og allongen for kat være udstedt – se bilag for specifikke krav. 

 

Akvariehold:

 • Det er tilladt at holde et maksimalt 108 liters akvarium. 
 • Hvis man holder akvarium skal man have udformet en allonge, der vedhæftes lejekontrakten.
 • Hvis man holder akvarium, skal man have en forsikring, der dækker evt. vandskade. 
 • Kollegiet skal have en kopi af forsikringen. 

 Terrariehold:

 • Det er tilladt at holde et terrarium, der maksimalt må udstyres med en 125 W pære udstyret med en timer, der regulerer maksimalt 12 timers forbrug pr. døgn.
 •  Færdigkøbte terrarier skal godkendes af kollegiet før ibrugtagning. 
 • Ved selvbyggede terrarier skal materialer og arbejdstegninger godkendes af kollegiet før bygningen.
 •  Det færdigbyggede terrarium skal godkendes af kollegiet før ibrugtagning. Hvis man holder terrarium skal man have udformet en allonge, der vedhæftes lejekontrakten. 
 • Hvis man holder terrarium, skal man have en forsikring, der dækker evt. skade. 
 • Kollegiet skal have en kopi af forsikringen. 

 Gnavere:

 •  Alle gnavere skal holdes i forsvarlige bure, der skal godkendes af kollegiet før ibrugtagning. 
 • Hvis man holder gnaver skal man have udformet en allonge, der vedhæftes lejekontrakten. 
 • Hvis man holder gnaver, skal man have en forsikring, der dækker evt. skade forvoldt af gnaveren(indboforsikring). 
 • Kollegiet skal have en kopi af forsikringen. 

Andre dyr:

 • Ingen form for rotter, mink, mår eller ildere er tilladt. 
 •  Fugle og øvrige dyr, der ikke er nævnt ovenfor, er IKKE tilladt på kollegiet – bortset fra: Det er tilladt at holde kat i stueetagen på Mysundevej 4 og 6 på betingelse af, at der etableres kattestige og kattelem for lejerens egen regning og med særligt tillæg til lejekontrakten udstedt af administrator.
 •  Alle tilladte dyr må kun opbevares i lejemålet. 
 •  Ingen tilladte dyr må være til nogen form for gene for andre. 
 •  Der må ikke holdes nogen form for giftige dyr på kollegiet.

Udluftning 

 •  Der må luftes ud max. 15 min. ad gangen. 
 • Vinduerne må ikke stå åbne mere end 15 min. ad gangen. 
 • Lejligheden må ikke forlades, mens vinduerne står åbne. 

Gulvbelægning 

 •  Gulvbelægningens stand dokumenteres ved digital fotografering ved indflytning. 
 • Gulvet vedligeholdes forsvarligt – undgå vand- og slidskader. 

Ro på kollegiet 

 •  Der skal være ro på hele kollegiet kl. 22.00 på hverdage og søndage. 
 • I lejlighederne skal støjniveauet reduceres til taleniveau kl. 24.00 fredage og lørdage.
 • I gildesalen på Rømøvej 3 skal støjniveauet ligeledes reduceres til taleniveau kl. 24.00 fredage og lørdage. 
 • Der må ikke festes i tv- og billardstuer. 
 • For stillekollegiet på Hånbækvej 34 B gælder særlige regler: Fuldstændig ro kl. 21.00 ALLE dage og ALTID studie-ro.

Klager 

 •  Klager rettes skriftligt – gerne via mail – til forretningsføreren. 
 • Klager kan evt. rettes til beboerrådet, som viderebefordrer dem til forretningsføreren. 

 Brandsikring 

 •  Der henvises til særskilte brandregler.

 IT 

 •  Ulovlig op- og download, der uhensigtsmæssigt belaster nettet til gene for medkollegianere, kan medføre ophævelse af lejekontrakten. 

 Ovenstående regler gælder såvel for kollegianeren som gæster og kan medføre ophævelse af lejemålet ved overtrædelse i henhold til lejelovens §79a, §79b, §83 og §93..

 Dette husordensreglement er vedtaget på beboermødet den 23. januar 2014